Rabu, 19 November 2014

SOAL LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLITPilihan ganda
1.   Diantara bahan berikut:
1). gula
2). garam
3). cuka
4). urea
5). pemutih
Yang larutannya dapat menghantarkan  listrik adalah…….
a.   1, 2, dan 3
b.   1,3, dan 5
c.    2, 3 dan 5
d.   1, 4, dan 5
e.   2,3 dan 4

2.   suatu zat padat dilarutkan dalam air, ternyata larutan zat itu dapat menghantarkan arus listrik.  Pernyataan yang tepat untuk menerangkan peristiwa ini adalah
a.   dalam air zat padat itu terurai menjadi ionnya
b.   dalam air zat padat itu terurai menjadi atomnya
c.    dalam air zat padat itu terurai menjadi molekulnya
d.   air menjadi mudah terionisasi bila ada zat padat di dalamnya
e.   air menjadi konduktor listrik bila ada zat terlarut di dalamnya

3.   Diantara zat berikut yang larutannya tidak dapat menghantar listrik adalah………
a.   NaOH
b.   MgCl2
c.    HCl
d.   CH4
e.   CaO

4.   Berikut  ini hasil percobaan daya hantar listrik dari beberapa larutan.
Zat
Lampu
Pengamatan lain
1
Nyala terang
Banyak gelembung
2
Nyala redup
Banyak gelembung
3
Tidak menyala
Sedikit gelembung
4
Tidak menyala
Tidak ada gelmbung
Dari data diatas, pasangan yang digolongkan elektrolit kuat dan elektrolit lemah berturut-turut adalah…..

a.   1 dan 2
b.   1 dan 3
c.    1 dan 4
d.   2 dan 4
e.   3 dan 4

5.   Dari larutan berikut ini yang diharapkan menghantar listrik paling baik adalah……..
a.   larutan urea 1 M
b.   larutan asam cuka 0.1 M
c.    larutan asam cuka 1 M
d.   larutan H2SO 0.1 M
e.   larutan H2SO4  1M

6.   Dibawah ini merupakan reaksi ionisasi senyawa kovalen polar adalah :
a.   NaCl (S) + H2O(l) --->  Na+(aq) + Cl-(aq)
b.   NaOH(s) + H2O(l) ---> Na+(aq)  + OH-(aq)
c.    Ba(OH)2 (s) + H2O(l) ---> Ba2+(aq) + 2OH-(aq)
d.   HNO3(aq) ---> H+(aq) + NO3-(aq)
7.   Dibawah ini merupakan senyawa elektrolit kuat, kecuali :
a.   NaCl
b.   HNO3
c.    H2CO3
d.   KOH
e.   H2SO4

8.   Manakah diantara larutan di bawah ini yang dengan alat uji elektrolit, lampu akan menyala paling redup ?

a.   HCl
b.   NaOH
c.    HF
d.   KBr
e.   HNO3

9.   Di bawah ini yang termasuk ke dalam senyawa elektrolit kuat adalah :

a.   H2CO3
b.   HCOOH
c.    H2O
d.   HNO3
e.   HF

10.Data eksperimen daya hantar listrik beberapa larutan :
Larutan
Pengamatan
Nyala lampu
Gelembung gas
1
Terang
Ada
2
Tidak menyala
Tidak ada
3
Redup
Ada
4
Tidak menyala
Tidak ada
5
Tidak menyala
ada

Berdasarkan data eksperimen di atas yang merupakan larutan lemah adalah nomor :

a.   1 dan 2
b.   2 dan 3
c.    2 dan 4
d.   3 dan 5
e.   2 dan 5

11. .Suatu zat padat dilarutkan dalam air, dan larutannya dapat menghantarkan listrik. Pernyataan yang tepat untuk menerangkan peristiwa ini adalah...
a. air dapat menghantarkan listrik jika ada zat terlarut di dalamnya
b. air dapat terionisasi jika mengandung zat terlarut
c. zat padat itu terlarut menjadi ion-ion
d. zat padat itu terurai menjadi molekulnya
e. air memberikan muatan kistrik kepada zat padat.

12. Suatu larutan merupakan penghantar listrik yang baik, jika larutan itu mengandung....
a. elektron yang bergerak bebas
b. logam yang merupakan penghantar listrik
c. air yang merupakan penghantar listrik
d. air yang terionisasi
e. ion yang bergerak bebas.

13. HCl merupakan contoh dari....
a. senyawa ionik yang nonelektrolit
b. senyawa ionik yang elektrolit
c. senyawa kovalen yang nonelektrolit
d. senyawa kovalen yang elektrolit
e. senyawa yang dapat menghantarkan listrik

14. Sepasang elektrode yang dihubungkan dengan baterai dan lampu dicelupkan ke dalam larutan asam sulfat encer. Ternyata lampu menyala. Hal ini disebabkan...
a. asam sulfat terionisasi karena adanya arus listrik
b. asam sulfat terionisasi sebelum elektrode dihubungkan degan baterei
c. pelarutan asam sulfat dalam air disertai dengan pengeluaran elektron
d. asam sulfat dalam keadaan murni memang tersusun dari ion
e. asam sulfat memperbesar ion H+ sebagai syarat penghantar listrik

15. Lampu penguji elektrolit tidak menyala ketika elektrodenya dicelupkan ke dalam larutan asam cuka, tetapi pada elektrode terbentuk gelembung gas. Penjelasan untuk keadaan ini adalah....
a. sedikit sekali cuka yang terionisasi
b. alat penguji elektrolit rusak
c. cuka bukan elektrolit
d. cuka merupakan elektrolit kuat
e. cuka menguap dalam bentuk gelembung gas.

Soal essay   

1.   Tentukan apakah zat berikut dapat atau tidak dapat menghantar listrik, berikan keterangan singkat:
a.   logam aluminium
b.   aluminium cair
c.    klorin cair
d.   kristal NaCl
e.   lelehan NaCl
f.    larutan NaCl
g.   lelehan asam asetat murni
h.   larutan asam asetat
i.     kristal gula
j.    larutan gula
k.   larutan urea

2.   Sebutkan masing-masing dua contoh dari:
a.   elektrolit kuat
b.   elektrolit lemah
c.    nonelektrolit

3.   Bagaimana cara membedakan apakah suatu larutan tergolong elektrolit atau non elektrolit?

4.   Mengapa NaCl dalam bentuk padat tidak dapat menghantar listrik?

5.   Apakah semua senyawa kovalen bersifat elektrolit? Jelaskan.

6.   Sebanyak 0.1 mol HF dilarutkan dalam air, ternyaa dalam larutan terdapat 0.01 mol ion F- .  Berapakah derajat ionisasi asam HF itu?


Materi-materi yang Berkaitan :
  1. LARUTAN ELEKTROLIT DAN NON ELEKTROLIT
  2. PERANAN LARUTAN
  3. TEORI SVANTE ARRHENIUS
  4. soal elektrolit dan nonelektrolit
  5. soal larutan elektrolit dan non elektrolit 1

0 komentar:

Posting Komentar

Subscribe to RSS Feed Follow me on Twitter!